Fundacja Sentivenio wspieranie rozwoju dzieci

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA TERAPEUTYCZNEGO
Fundacji Sentivenio

 

 I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem wsparcia terapeutycznego jest Fundacja Sentivenio z siedzibą w Łodzi
  (91-438), przy Stary Rynek 1a, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000783813 , nr NIP 7272836673 (dalej: Fundacja).
 2. Kontakt z Biurem Fundacji:
  nr telefonu 730 170 770 (w godz. Od 8.00 do 16.00)
  adres e-mail: kontakt@sentivenio.com.pl
 3. Regulamin określa w szczególności rodzaje, zakres i ceny świadczonego przez Fundację wsparcia terapeutycznego.

 II.  Zasady organizowania i udziału we  wsparciu terapeutycznym

 1. Celem udzielanego przez Fundację wsparcia terapeutycznego jest wszechstronne wspieranie rozwoju dziecka.

 2. Fundacja udziela wsparcia terapeutycznego na rzecz dzieci w wieku od 1 miesiąca życia do 12 lat odpowiednio zgodnie z opisem znajdującym się w załączniku nr 1 do Regulaminu:
  1.  przez doświadczonych terapeutów współpracujących z Fundacją,
  2.  w formie stacjonarnej w siedzibie Fundacji, w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach wskazanych przez Fundację w harmonogramie zajęć bądź indywidualnie ustalonych z Rodzicem, 
  3. w oparciu o aktualne potrzeby i możliwości dziecka, uzgodnione wcześniej z Rodzicem oraz podparte wykonanymi diagnozami funkcjonalnymi,
  4. bezpłatnie bądź odpłatne -  zgodnie z opisem znajdującym się w załączniku nr 1 do Regulaminu,
  5. na podstawie zawartej z Rodzicem umowy o udzielenie wsparcia terapeutycznego, której potwierdzeniem jest wypełniony przez Rodzica i podpisany przez Fundację formularz stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Na indywidualne wsparcie terapeutyczne Fundacja prowadzi nabór otwarty cały rok kalendarzowy. Rodzic może zapisać dziecko w dowolnym momencie.
 4. Na grupowe wsparcie terapeutyczne Fundacja organizuje zapisy w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego i trwają one 1 września do 30 czerwca roku następnego (cykl terapeutyczny). Aby dana grupa została utworzona zapisać musi się do niej co najmniej 4 dzieci. W trakcie trwania cyklu terapeutycznego do danej grupy po jej utworzeniu nie zapisuje się kolejnych dzieci.
 5. W trakcie korzystania ze wsparcia terapeutycznego Rodzic zobowiązuje się do:
  1. systematycznego przyprowadzania dziecka na zajęciach terapeutyczne,
  2. uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych z dzieckiem jeżeli zajęcia tego wymagają,
  3. nie spóźniania się na umówiony termin,
  4. przeprowadzania konsultacji specjalistycznych sugerowanych przez terapeutę, dostarczenia i dostarczania terapeucie dokumentów dotyczących stanu zdrowia dziecka oraz dotyczących dotychczasowych diagnoz i prowadzonych terapii, mogących mieć jakikolwiek związek z aktualnymi potrzebami i problemami dziecka,
  5. stosowania się do zaleceń terapeuty dotyczących pracy z dzieckiem w domu,
  6. przyprowadzania na zajęcia dziecka bez infekcji. W przypadku stwierdzenia objawów infekcji (w tym temperatury powyżej 37,5°C) przed bądź podczas zajęć terapeutycznych, terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia zajęć z chorym dzieckiem bądź zakończyć zajęcia wcześniej, co jest podyktowane troską o zdrowie dziecka, jak również samego terapeuty. Zajęcia takie uważa się za odbyte.
  7. poinformowania o planowanej nieobecności dziecka na zajęciach najpóźniej do godz. 16:00 dnia poprzedzającego zajęcia, telefonicznie pod nr tel. 730 170 770 - sytuacje incydentalne będą rozpatrywane indywidualnie po zgłoszeniu pracownikowi fundacji. 
  8. punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z zajęć. Dziecko jest pod opieką Rodzica w trakcie przyprowadzania do momentu przekazania dziecka pod opiekę terapeuty oraz niezwłocznie po zakończeniu zajęć terapeutycznych. Terapeuta nie sprawuje opieki nad dzieckiem po zakończonych zajęciach terapeutycznych,
  9. informowania specjalistów o zmianie danych, a w szczególności o zmianie danych teleadresowych swoich i dziecka,
  10. zapoznawania się na bieżąco z przekazywanymi przez terapeutów informacjami,
  11. przedstawienia pisemnej zgody wraz z danymi osobowymi (imię, nazwisko, pokrewieństwo) w przypadku, gdy dziecko ma zostać odebrane z zajęć terapeutycznych przez inną osobę niż Rodzic.
 6. W trakcie trwania wsparcia terapeutycznego Fundacja zobowiązuje się do:
  1. zapewnienia właściwych i komfortowych warunków pracy z dzieckiem,
  2. zapewnienia doświadczonych i zaangażowanych terapeutów,
  3. rzetelnej pracy z dzieckiem,
  4. udzielania Rodzicowi wskazówek do pracy w domu,
  5. informowania Rodzica o przebiegu zajęć i postępach dziecka,
  6. dbania o dobro o rozwój dziecka,
  7. niezwłocznym poinformowaniu o odwołaniu zajęć z przyczyn leżących po stronie Fundacji,
  8. wskazania co najmniej 3 dodatkowych terminów, w których dziecko może odrobić odwołane indywidualne zajęcia w ramach udzielanego wsparcia terapeutycznego, jeżeli zajęcia odwoływane są przez Rodzica zgodnie z postanowieniami w pkt II.5.7 bądź są one odwoływane z przyczyn leżących po stronie Fundacji – Fundacja nie zwraca opłaty uiszczonej na poczet udzielanego wsparcia terapeutycznego jeżeli Rodzic nie dokonał wyboru jednego ze wskazanych przez Fundację terminów.
 7. Spóźnienie się na umówiony termin nie powoduje przedłużenia czasu udzielanego wsparcia terapeutycznego.
 8. Nieobecność dziecka na indywidualnych zajęciach terapeutycznych może zostać odrobiona w innym terminie jeśli została wcześniej zgłoszona lub wyniknęła ze strony fundacji.
 9. Zajęcia w ramach grupowego wsparcia terapeutycznego, ze względu na swoją specyfikę, nie mogą być odrabiane. Fundacja zwraca Rodzicowi opłatę za nieobecności dziecka na zajęciach w ramach grupowego wsparcia terapeutycznego, o których Rodzic poinformował zgodnie z zgodnie z postanowieniami w pkt II.5.7 Strony dokonują rozliczenia z tego tytułu w kolejnym miesiącu poprzez zmniejszenie kwoty należnej do zapłaty przez Rodzica.
 10. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie Fundacji Fundacja zastrzega sobie możliwość podania maksymalnie trzech propozycji terminu odrobienia zajęć. Jeśli Rodzic nie wyrazi zgody na odrobienia zajęć w żadnym z proponowanych terminów zajęcia przepadają i nie będą odrabiane w przyszłości.
 11. Sytuacje losowe uniemożliwiające udział dziecka w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.

III.Opłaty

 1. Udzielane przez Fundację wsparcie terapeutyczne jest nieodpłatne bądź odpłatne zgodnie z cennikiem znajdującym się w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 2. Za wsparcie terapeutyczne odpłatne Rodzic uiszcza opłatę w przypadku wsparcia o charakterze:
  1. jednorazowym - z góry jednorazowo przelewem przed udzieleniem wsparcia,
  2. cyklicznym - z góry przelewem w cyklu miesięcznym, pierwsza płatność najpóźniej w dniu rozpoczęcia udzielania wsparcia przez Fundację, kolejne płatności w terminie do 5-tego dnia każdego miesiąca  kalendarzowego. Opłata za dany miesiąc (okres rozliczeniowy) stanowi sumę liczby godzin planowanego wsparcia terapeutycznego zgodnie z deklaracją Rodzica.
 3. Fundacja wystawia i przekazuje Rodzicowi faktury za udzielane wsparcie terapeutyczne. Faktury zgodnie z deklaracją Rodzica mogą być mu przesłane pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres.

IV. Zakończenie wsparcia terapeutycznego i rozwiązanie umowy

 1. Umowa zawarta przez Fundację z Rodzicem rozwiązuje się wraz z zakończeniem wsparcia terapeutycznego. W przypadku wsparcia cyklicznego dniem zakończenia udzielania wsparcia jest 30 czerwca.
 2. Rodzic może rozwiązać umowę z Fundacją w każdym czasie z tym zastrzeżeniem, że dla dobra dziecka ustali on z terapeutą prowadzącym datę rozwiązania umowy bowiem rozpoczęty proces terapeutyczny nie może zostać zakończony z dnia na dzień.
 3. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Rodzic może złożyć osobiście w siedzibie Fundacji bądź za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych bądź poczty elektronicznej przesyłając jego treść na adresy podane w rozdziale I pkt 1, 2. W przypadku złożenia przez Rodzica oświadczenia o rozwiązaniu umowy rozwiązuje się ona z terminem wskazanym przez Rodzica, a jeżeli nie wskaże on żadnego terminu z terminem doręczenia Fundacji oświadczenia. Za niewykorzystane zajęcia do końca cyklu rozliczeniowego Fundacja zwraca Rodzicowi w terminie do 3 dni roboczych od dnia rozwiązania umowy.

V. Ochrona danych osobowych, obowiązek informacyjny RODO

 1. Fundacja oświadcza, że jest administratorem pozyskanych od Rodzica danych osobowych i przetwarza je zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej: RODO.
 2. Fundacja przetwarza jedynie dane osobowe, które pozyskał bezpośrednio od Rodzica konieczne do realizacji celów wskazanych w pkt. 4 poniżej.
 3. Podanie przez Rodzica danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy nawiązania współpracy przez Fundację z Rodzicem i udzielania wsparcia terapeutycznego zgodnie z potrzebami dziecka. W przypadku gdy Rodzic nie poda danych osobowych nie będzie mógł korzystać z udzielanego przez Fundację wsparcia.
 4. Pozyskane od Rodzica dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. podjęcia działań na Rodzica żądanie przed zawarciem umowy o udzielenie wsparcia terapeutycznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  2. zawarcia umowy o udzielenie wsparcia terapeutycznego i jej realizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  3. realizacji ciążących na Fundacji obowiązków związanych z koniecznością udokumentowania udzielenia wsparcia terapeutycznego dla celów podatkowych, prowadzeniem ksiąg rachunkowych, rozpatrzenia reklamacji, a jeżeli świadczona usługa współfinansowana jest ze środków publicznych rozliczenia udzielanego Rodzicowi wsparcia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  4. zapewnienia wzajemnej komunikacji, co jest prawnie uzasadnionym interesem Fundacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  5. ewentualnego dochodzenia bądź obrony przed roszczeniami co jest prawnie uzasadnionym interesem Fundacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO
 5. Pozyskane od Rodzica dane osobowe mogą być przekazywane jedynie w zakresie jakim jest to konieczne:
  1. podmiotom obsługującym system informatyczny Fundacji – firma hostingowa
  2. podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Fundacji na podstawie umowy powierzenia tj. biuro rachunkowe w zakresie księgowości
  3. podmiotom świadczącym usługi płatnicze na rzecz Fundacji
  4. organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych
  5. na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. Sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną,
  6. podmiotom współfinansującym świadczenie usługi, z której korzysta Rodzic.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza obszar UE i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane co najmniej przez okres przedawnienia roszczeń, a w przypadku korzystania przez Rodzica z usługi rozliczanej ze środków pochodzących ze środków publicznych przez okres określony przez podmiot udzielający dofinansowania.
 8. Rodzicowi przysługuje prawo do :
  1. ostępu do danych osobowych,
  2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
  3. uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
  4. usunięcia danych osobowych
  5. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 9. Rodzicowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.

VI. Postanowienia końcowe

 Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w siedzibie Fundacji, jak również na stronie internetowej Fundacji pod adresem: www.sentivenio.com.pl 

 1. Fundacja zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu. Regulamin po zmianie wchodzi w życie po miesiącu od dnia podania go Rodzicowi do wiadomości poprzez przesłanie na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. W tym czasie obowiązuje dotychczasowy Regulamin, a Rodzic nie akceptujący wprowadzanych zmian może bez żadnych konsekwencji łączącą go umowę z Fundacją rozwiązać.
 2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu lub sporów wynikłych w związku ze świadczonym wsparciem terapeutycznym jest sąd ogólnej właściwości zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.