Fundacja Sentivenio wspieranie rozwoju dzieci

07-05-2019 22:45

Dlaczego nasz turnus jest TAAAKI wyjątkowy?

 

Na czym polega konkurs?

W związku z powołaniem Fundacji Sentivenio, która została oficjalnie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 25.04.2019 organizujemy  pierwszy i bardzo wyjątkowy konkurs. :) Do wygrania jest bezpłatny tydzień pobytu dziecka na intensywnym, wakacyjnym turnusie rozwijającym umiejętności funkcjonalne, komunikacyjne i społeczne, który jest zaplanowany w lipcu 2019 roku! Każda osoba, która weźmie udział w konkursie ma szansę na wygraną!

 

Regulamin konkursu

 

1. W konkursie może wziąć udział każdy rodzic, czy opiekun prawny dziecka

2. Odbiorcami konkursu (nagrody) są dzieci przejwiające trudności komunikacyjne i społeczne; dzieci z diagnozą autyzmu lub dzieci z diagnozą opóźnienia psychoruchowego w wieku 2-9 lat

3. Konkurs rozpoczyna się od 8.05 i trwa do 31.05.2019

4. Osoba, która wygra konkurs, czyli bezpłatny tygodniowy podbyt dziecka podczas wakacyjnego trunusu zostałnie wyłoniona w drodze losowania

4. Losowanie nagrody głównej odbędzie się podczas transmisji na żywo, za pośrednictwem naszego profilu na Facebooku 1 czerwca 2019 roku, tj. sobota, czyli w Dzień Dziecka!

5. Dla wszystkich zgłoszonych i uczestniczących w turnusie dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni wezmą udział w konkursie jest przewidziana  dodatkowa atrakcja podczs trwania turnusu, o której poinformujemy z dniem rozpoczęcia turnusu, czyli 01. 07.2019 r.

6. Aby wziąć udział w konkursie należy:

 • polubić post konkursowy na naszym profilu Facebookowym
 • w kilku słowach uzasadnić chęć wzięcia udziału w organizowanym przez Fundację SENTIVENIO  konkursie
 • udostępnić post konkursowy, ozaczając 10 znajomych, zachęcając ich do polubienia naszego profilu  https://www.facebook.com/sentivenio/

 

JASNE I PROSTE ZASADY! SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!

 

W tym roku turnus odbędzie się w dwóch terminach 01-12 lipca oraz 15-26 lipca. Wszystkie proponowane przez nas zajęcia turnusowe są realizowane w małych grupach 3-4 osobowych, w każdej grupie jest 2 terapeutów. Dzięki pracy w małej grupie jesteśmy w stanie ograniczyć różnorodne bariery, które utrudniają dzieciom zdobywanie czy utrwalanie umiejętności. Terapeuta prowadzący małą grupę liczącą 3-4 dzieci ma możliwość  ograniczenia nadmiaru bodźców sensorycznych oraz na bieżąco weryfikuje nabywane umiejętności poprzez zastosowanie adekwatnie formy podpowiedzi (min. fizycznej, częściowo fizycznej, słownej, czy wizualnej). Wzmacniania także zachowania adekwatne w danej sytuacji społecznej. Żadne dziecko „nie zginie w tłumie innych dzieci”, co często dzieje się w dużej grupie min. w przedszkolach integracyjnych, gdy nauczyciel nie zawsze jest w stanie zauważyć brak współdziałania dziecka w grupie rówieśniczej. 

 

 

Jak należy zapisać się na turnus? 

 

 

W wakacyjnych turnusach terapeutycznych organizowanych w SENTIVENIO mogą brać udział zarówno dzieci objęte naszym wsparciem terapeutycznym jak i dzieci, które na co dzień nie uczestniczą w zajęciach indywidualnych czy grupowych.  Po zgłoszeniu przez rodzica chęci uczestnictwa w turnusie, dziecko zostaje wpisane na listę uczestników, a rodzic otrzymuje w ciągu kilku dni od zgłoszenia:

 • informację zwrotną dotyczącą szczegółowego harmonogramu proponowanych oddziaływań terapeutycznych oraz datę rozpoczęcia turnusu
 • szczegółową listę rzeczy , które należy dostarczy w dniu rozpoczęcia turnusu
 • dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć przed rozpoczęciem turnusu

 

Rodzice, których dziecko nie uczestniczyło wcześniej w żadnych zajęciach terapeutycznych, turnusach czy spotkaniach są zapraszani na bezpłatną konsultację, której celem jest określenie aktualnych możliwości i potrzeb terapeutycznych. Rozmawiamy również o wzajemnych oczekiwaniach. Termin konsultacji jest wcześniej wspólnie ustalany z rodzicami dziecka. Spotkanie konsultacyjne jest niezbędne, ponieważ dzięki temu terapeuta jest w stanie zaproponować rodzicowi odpowiednia grupę rówieśniczą, która będzie niezmienna podczas trwania całego turnusu, czyli 10 dni terapeutycznych. Wszystkie konsultacje realizowane w Sentivenio są bezpłatne, niezależnie od czasu trwania oraz ilości spotkań.

 

 

Na jakiej podstawie dobierane są dzieci do poszczególnych grup?

 

Nasi podopieczni, którzy na co dzień uczestniczą w zajęciach terapeutycznych w SENTIVENIO zostają przydzieleni do danej grupy względem poziomu umiejętności społecznych i językowych na podstawie wcześniej przeprowadzonej diagnozy VB Mapp. Natomiast pozostałe dzieci, które nie są objęte wsparciem terapeutycznym przez SENTIVENIO, ich ocena umiejętności funkcjonalnych, społecznych i językowych obywa się na podstawie spotkania z rodzicami, analizy dokumentów dziecka oraz ocenie umiejętności w formie zajęć- spotkania przed turnusem. Spotkanie ma formę zabawy, podczas której terapeuta sprawdza aktualne możliwości, potrzeby terapeutyczne dziecka.

 

Co najważniejsze!

 

Najważniejszym celem naszych spotkań przed rozpoczęciem turnusu, jest przede wszystkim ocena umiejętności dziecka. Spotkania nie mają formy „castingu”, nie wybieramy dzieci mniej wymagających, wręcz przeciwnie! Z doświadczenia wiemy, że rodzice często objawiają się takich spotkań, myśląc, że ich dziecko nie spełni określonych kryteriów, aby wziąć udział w organizowanym przez nas turnusie. Nasi specjaliści podejmują wszystkie wyzwania rozwojowe naszych podopiecznych. Jeśli dziecko wymaga przeprowadzenia treningu czystości czy nauki czynności samoobsługowych, również pomagamy rodzicom w wdrożeniu odpowiedniej procedury! Dla nas nie jest to problem, dla naszego zespołu terapeutycznego nie ma rzeczy niemożliwych.

 

Podczas turnusu zapewniamy

 

 • rozwijanie i utrwalanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych dzieci w oparciu o procedurę PECS
 • 2 tygodniowy turnus po  ok. 6 godzin dziennie, intensywnej stymulacji dziecka (łącznie 58 godzin oddziaływań terapeutycznych; co odpowiada ok. 7 miesiącom terapii przy założeniu 2 godzin tygodniowo)
 • każdemu dziecku wsparcie terapeutyczne dostosowane do bieżących potrzeb i możliwości dziecka; rozwijanie jego umiejętności komunikacyjnych i  społecznych przez cały czas trwania turnusu
 • zajęcia ruchowe z elementami Integracji Sensorycznej
 • zajęcia logorytmiczne
 • zajęcia z udziałem zwierząt: psa i kota
 • KAŻDEGO DNIA stymulację polisensoryczną – Poranny Krąg
 • KAŻDEGO DNIA zajęcia w oparciu o metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • KAŻDEGO DNIA naukę relaksacji i wyciszenia z wykorzystaniem różnorodnych technik
 • KAŻDEGO DNIA uporządkowaną pracę w oparciu o plan aktywności i plan dnia
 • KAŻDEGO DNIA rozwijanie umiejętności współdziałania i zabawy
 • KAŻDEGO DNIA zajęcia rozwijające umiejętności funkcjonalne, które dziecko może wykorzystać w życiu codziennym
 • opiekę wysoce wykwalifikowanych terapeutów
 • ścisłą współpracę z rodzicami

 

Ramowy program turnusu obejmuje m.in. następujące aktywności

 

 

 • przywitanie- Poranny Krąg (stymulacja polisensoryczna)
 • śniadanie
 • zajęcia ruchowe w oparciu o Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • kształtowanie umiejętności imitacyjnych i prostej zabawy
 • trening komunikacyjny: mand, takt, umiejętności intrawerbalne, nauka i rozwijanie umiejętności kluczowych (czekanie, proszenie o pomoc, proszenie o przerwę, praca z systemem wizualnego wzmacniania)
 • obiad
 • trening relaksacyjny m.in z wykorzystaniem Programu Aktywności Knill, słuchanie muzyki relaksacyjnej oraz bajek, wierszyki masażyki, zabawy wyciszające z chustą klanzą,
 •  zabawa równoległa oraz obserwacja dzieci pod kątem ich potrzeb komunikacyjnych, rozwijanie zakresu mandów
 • wykonywanie czynności rutynowych
 • zajęcia z udziałem zwierząt 
 • zajęcia logorytmiczne
 • zajęcia ruchowe z elementami Integracji Sensorycznej 
 • konsultacje rodziców ustalone indywidualnie, w zależności od potrzeb

 

Podsumowanie turnusu

Po zakończeniu turnusu, rodzice wraz z terapeutą ustalaną datę ostatniej konsultacji. Ostatnie spotkanie to przede wszystkim podsumowanie zakresu odziaływań i stosowanych metod względem dziecka, uzyskanych rezultatów oraz podsumowanie aktywności dziecka na podstawie materiałów filmowych. Rodzice otrzymują także dokumentację ze stwierdzonymi mocnymi i słabymi stronami dziecka oraz dalszymi zaleceniami terapeutycznymi.

 

 

Serdecznie zapraszamy do konkatu

Turnus przewiduje ograniczoną ilość miejsc!