Fundacja Sentivenio wspieranie rozwoju dzieci

16-03-2019 14:15

Diagnoza, jako niezbędny element rozpoczęcia procesu terapeutycznego w SENTIVENIO

„(...) postawienie diagnozy jest podstawą postępowania” pisał Stefan Ziemski. Każdą formę terapeutyczną proponowaną dziecku i jego rodzinie NALEŻY rozpocząć od diagnozy. Postępowanie diagnostyczne powinno wyznaczać pierwszoplanowy problem, blokujący właściwy rozwój dziecka. Kolejno należałoby wyznaczać podstawowe kierunki działań w terapii. Każda z poniższych diagnoz rozpoczyna się od wywiadu z rodzicem, którego głównym celem jest przenalizowanie przebiegu ciąży, kolejnych etapów rozwojowych dziecka, przebytych chorób, wypadków czy urazów. Rodzice podczas pierwszej, bezpłatnej konsultacji informują nas o swoich oczekiwaniach, a my wspólnie staramy się poszukać jak najlepszych rozwiązań dla dziecka i jego rodziny. W trakcie terapii  rodzice powinni być na bieżąco informowani przez terapeutę o celu i metodach pracy, które będą wykorzystywane na zajęciach.

 

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

Celem diagnozy logopedycznej jest ocena rozwoju mowy dziecka i wskazanie nieprawidłowości w komunikowaniu się. Proces diagnostyczny opiera się na badaniu wszystkich aspektów składających się na nadawanie i rozumienie mowy.  U dziecka sprawdza się budowę i sprawność aparatu artykulacyjnego (język, wargi, podniebienie miękkie). Określa się, czy nie występują wady zgryzu lub anomalie zębowe, sposób wymowy, tworzenie i rozumienie struktur pojęciowych, słuch fonematyczny, rozumienie mowy, tworzenie wypowiedzi itp. Poza tym zbierany jest wywiad rodzinny. Wszystkie te czynności prowadzą do rozpoznania trudności logopedycznych oraz stworzenia planu terapeutycznego dostosowanego do aktualnych możliwości dziecka.

 

 

DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

 

Diagnozę procesów przetwarzania sensorycznego mogą przeprowadzić jedynie terapeuci SI posiadający wymagane certyfikaty oraz absolwenci studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej. Proces diagnostyczny odbywa się w sali terapeutycznej, zajmuje zwykle od 2 do 4 spotkań, w zależności od współpracy dziecka z badającym oraz poziomu jego koncentracji i samopoczucia.

 

Proces diagnostyczny (badanie klasyczne) w terapii integracji sensorycznej jest kilkuetapowy i polega na przeprowadzeniu

 

- wywiadu z rodzicami: dotyczy on przebiegu ciąży i porodu, rozwoju dziecka w okresie niemowlęcym i wczesnodziecięcym, stanu zdrowia. Zbierane są także informacje i opinie od innych specjalistów, ponieważ to, co wydaje się mało istotne może mieć bardzo duże znaczenie!

- swobodnej obserwacji aktywności dziecka

- analizy kwestionariuszy: rodzice wypełniają szczegółowe kwestionariusze dotyczące funkcjonowania dziecka w życiu codziennym

- prób obserwacji klinicznej:  oceniane są między innymi: lateralizacja, praca gałek ocznych, odruchy, jakość napięcia mięśniowego, mechanizmy równoważne i obronne

- testów Południowokalifornijskich (SCSIT), które oceniają między innymi: różnicowanie wrażeń dotykowych, planowanie ruchu, równowagę, koordynację. Testy przeznaczone są dla dzieci powyżej 4 roku życia. U dzieci młodszych oraz z poważniejszymi dysfunkcjami dopuszczalne jest stosowanie testów, pod warunkiem potraktowania ich jako prób klinicznych

Po zebraniu danych terapeuta przystępuje do analizy wyników. Analiza musi doprowadzić do rozpoznania właściwego rodzaju charakterystycznych zaburzeń dla konkretnego dziecka. Badanie kończy się napisaniem szczegółowego raportu- diagnozy przekazywanego rodzicom.

 

W przypadku dzieci z autyzmem proces diagnostyczny jest ograniczony przede wszystkim słabszą współpracą dziecka, trudnościami komunikacyjnymi i problemami z wchodzeniem w aktywności odtwarzania ruchu. Określenie rodzajów dysfunkcji sensorycznych opiera się wtedy na wybranych próbach obserwacji klinicznej, testach traktowanych jako próby kliniczne, a przede wszystkim na uważnej obserwacji reakcji dziecka na proponowane aktywności terapeutyczne oraz na przeprowadzeniu obszernego wywiadu sensorycznego. Postępowanie diagnostyczne powinno być stale korygowane w czasie terapii nadając jej kierunki i cele.

 

 

DIAGNOZA PEDAGOGICZNA

 

Diagnoza terapii pedagogicznej ma na celu przeanalizowaniu umiejętności szkolnych dziecka oraz ustaleniu wszelkich nieprawidłowości, które mogą mieć przyczynę w wystąpieniu  niepowodzeń szkolnych. Diagnoza stanowi podstawę do opracowania planu i kierunków terapii. Pozwala terapeucie także uzyskać  informacji o potrzebie skierowania dziecka do innych specjalistów. Wczesne wykrycie pojawiających się trudności podczas nauki czytania, pisania  przyczynia się do objęcia dziecka odpowiednimi działaniami korekcyjno-kompensacyjnymi, które pozwolą na zredukowanie pojawiających się trudności oraz pozwolą także na dostrzeżenie innych, mocnych stron dziecka. Terapia pedagogiczna to całokształt oddziaływań pedagogicznych, które są stosowane wobec dzieci  borykających się ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, które zostały zdiagnozowane podczas diagnozy pedagogicznej. Oddziaływania te mają charakter  korekcyjno-kompensacyjny, które z jednej strony zorientowane są na usprawnianie zaburzonych funkcji, zaś z drugiej na wspieraniu funkcji poprawnie rozwijających się, tak by mogły pełnić rolę wspomagającą dla obszarów zaburzonych lub mogły je zastąpić.

 

Do jednych z najważniejszych obszarów, jakie sprawdzane są podczas diagnozy terapii pedagogicznej można zaliczyć

 

- charakterystykę dziecka: jego usposobienie i zachowanie podczas podejmowanych działań na zajęciach, koncentrację uwagi, uczuciowość, chęć podejmowania współpracy oraz stopień zaangażowania do wykonywanych zadań

- charakterystyka czynności komunikowania się: podczas badania tego obszaru sprawdzana jest aktywność mowna, sposób porozumiewania się z otoczeniem, forma stylistyczna i gramatyczna zdań, treść wypowiedzi oraz zakres używanego słownictwa, a także wady wymowy oraz rozumienie pytań i poleceń terapeuty

- słuch fonematyczny: w tym obszarze sprawdzana jest umiejętność rozróżniania najmniejszych elementów mowy (  fonemów)

- czytanie: podczas diagnozy w zakresie czytania sprawdzana jest znajomość liter, analiza i synteza wzrokowa, technika czytania, rozumienie tekstu oraz występowanie błędów w trakcie czynności czytania. Monitorowaniu podlega również zachowanie podczas czytania

- pisanie:  w trakcie badania czynności pisania sprawdzana jest umiejętność zapisywania liter zarówno drukowanych jak i pisanych, technika pracy, forma graficzna pisma,  oraz sprawdzana jest częstotliwość występowania błędów ortograficznych. Ważnym aspektem jest także obserwacja zachowania dziecka podczas czynności pisania

- sfera ruchowa  dziecka: sprawdzane są ruchy dziecka, podczas wykonywania czynności motorycznych takich jak : rysowanie, wycinanie, malowanie, wiązanie, rysowanie po śladzie oraz wypełnianie kształtów. W tym obszarze sprawdzana jest także lateralizacja- stronność ciała- dominacja ręki, nogi, oka, ucha

- percepcja wzrokowa: podczas badania tej sfery sprawdzana zostaje min. umiejętność i tempo dostrzegania różnic oraz wyszukiwania podobieństw na materiale obrazkowym

- orientacja: podczas diagnozy orientacji, terapeuta może uzyskać informację min. na temat umiejętności dziecka w zakresie nazywania oraz określania części ciała oraz kierunków

 

 

DIAGNOZA VB MAPP

 

Diagnoza VB Mapp jest dedykowana dla dzieci, które przejawiają trudności w zakresie umiejętności społecznych i językowych (komunikacyjnych): dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojwymi. Głównym celem jest przeanalizowanie poszczególnych kamieni milowych, czyli umiejętności dziecka na danym etapie rozwojowym. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy jest tworzony indywidualny program terapeutyczny dla danego dziecka. Program określa najbliższe i możliwe do osiągnięcia przez dziecko cele terapeutyczne, które są realizowane podczas zajęć terapeutycznych. Diagnoza nie skupia się na określeniu wieku rozwojowego (poziomu funkcjonowania) względem wieku biologicznego dziecka (wiek dziecka).  Diagnoza dzieli się na 3 poziomy, w każdym z tych poziomów określono umiejętności, które powinno posiadać dziecko względem swojego wieku biologicznego.

 

Poziom I dotyczy umiejętności dziecka w okresie 0-18 miesięcy, ocenia umiejętności w zakresie  

-mandów

-taktów

-reakcji słuchacza

-analizy wzrokowej i dopasowywania

-samodzielnej zabawy

-umiejętności społecznych

-imitacji

-umiejętności echowych, testowanych zgodnie z listą diagnozy

 

Poziom II dotyczy umiejętności dziecka w okresie18-30 miesięcy, ocenia umiejętności w zakresie

-mandów

-taktów

-reakcji słuchacza

-analizy wzrokowej i dopasowywania

-samodzielnej zabawy

-zachowań społecznych i zabaw społecznych

-imitacji motorycznej

-umiejętności echowych, testowanych zgodnie z listą diagnozy

-reakcji słuchacza: funkcji, cechy i klasy przedmiotu

-umiejętności intrawerbalnych

-reguł szkolnych i umiejętności w grupie

-struktur językowych

 

Poziom III dotyczy umiejętności dziecka w okresie  30-48 miesięcy, ocenia umiejętności w zakresie  

-mandów

-taktów

-reakcji słuchacza

-analizy wzrokowej i dopasowywania

-samodzielnej zabawy

-zachowań społecznych i zabawy społecznej

-czytania

-pisania

-reakcji słuchacza: funkcji, cechy i klasy przedmiotu

-umiejętności intrawerbalnych

-reguły szkolnych i umiejętności w grupie

-struktur językowych

-umiejętności matematycznych

 

Po każdej przeprowadzonej diagozie jest sporządzany program terapeutyczny, który jest wspólnie omawiany i analizowany z rodzicem. Rodzice otrzymują komplet dokumentów do domu, mając tym samym możliwość kontroli oraz oceny efektywności prowadzonych przez nas oddziaływań. Kolejno obydwają się cykliczne konsultacje z rodzicami, na których wyznaczone są nowe cele terapeutyczne. Dodatkowo odpowiadamy na różnorodne pytania, poagamy rodzicom zrozumieć sytuacje trudne, które pojawiają się w trakcie terapii dziecka.